جستجو سریع دوره ها

کشاورزی و منایع طبیعی

طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
۴۰ ساعت ۱۴،۱۷۰،۰۰۰ ریال جمعه جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ از ساعت ۹:۰ تا ۱۳:۰

دامپروری

طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
۴۰ ساعت ۱۴،۱۷۰،۰۰۰ ریال جمعه جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ از ساعت ۹:۰ تا ۱۳:۰

طیور و پرندگان تجاری و زینتی

طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
۴۰ ساعت ۱۴،۱۷۰،۰۰۰ ریال جمعه جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ از ساعت ۹:۰ تا ۱۳:۰

تغذیه و جیره نویسی

طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
۴۰ ساعت ۱۴،۱۷۰،۰۰۰ ریال جمعه جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ از ساعت ۹:۰ تا ۱۳:۰

شیلات و آبزیان

طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
۴۰ ساعت ۱۴،۱۷۰،۰۰۰ ریال جمعه جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ از ساعت ۹:۰ تا ۱۳:۰

اسب و سوارکاری

طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
۴۰ ساعت ۱۴،۱۷۰،۰۰۰ ریال جمعه جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ از ساعت ۹:۰ تا ۱۳:۰

زنبور عسل و کرم ابریشم

طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
۴۰ ساعت ۱۴،۱۷۰،۰۰۰ ریال جمعه جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ از ساعت ۹:۰ تا ۱۳:۰

فضایی سبز و معماری

طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
۴۰ ساعت ۱۴،۱۷۰،۰۰۰ ریال جمعه جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ از ساعت ۹:۰ تا ۱۳:۰

گیاهان دارویی و طب سنتی

طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
۴۰ ساعت ۱۴،۱۷۰،۰۰۰ ریال جمعه جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ از ساعت ۹:۰ تا ۱۳:۰

کارآفرینی، مدیریت و بازاریابی

طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
۴۰ ساعت ۱۴،۱۷۰،۰۰۰ ریال جمعه جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ از ساعت ۹:۰ تا ۱۳:۰

ریاضی ، اقتصاد

طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
۴۰ ساعت ۱۴،۱۷۰،۰۰۰ ریال جمعه جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ از ساعت ۹:۰ تا ۱۳:۰

شیمی

طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
۴۰ ساعت ۱۴،۱۷۰،۰۰۰ ریال جمعه جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ از ساعت ۹:۰ تا ۱۳:۰

نرم افزار

طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
۴۰ ساعت ۱۴،۱۷۰،۰۰۰ ریال جمعه جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ از ساعت ۹:۰ تا ۱۳:۰

کارشناسی ارشد و دکتری

طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
۴۰ ساعت ۱۴،۱۷۰،۰۰۰ ریال جمعه جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ از ساعت ۹:۰ تا ۱۳:۰

سایر موارد

طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
۴۰ ساعت ۱۴،۱۷۰،۰۰۰ ریال جمعه جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ از ساعت ۹:۰ تا ۱۳:۰
فهرست