لطفا جهت حضور در کلاس جیره نویسی اسب لپ تاب بهمراه داشته باشید. با توجه به کار عملی با نرم افزار آوردن لپ تاب اجباری می باشد.

فهرست